Video

Mencari Kekuatan Dalam Menyambut Panggilan Dakwah

Monday, June 23, 2008 0 comments

Mencari Kekuatan Dalam Menyambut Panggilan Dakwah

Bersemangat dalam menyambut panggilan dakwah menunjukkan adanya keseriusan (jiddiyah) kerana keseriusan adalah salah satu ciri da’i sejati. Keimanan seseorang belum sempurna kecuali apabila mendengar panggilan Allah dan Rasul-Nya segera menyambut panggilan tersebut dengan senang hati dan penuh semangat, Al-Qur'an mengingatkan kita tentang hal itu:

"Hai orang--orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan". (Al-Anfal :24 ).

Para da’i dakwah apabila mendengar panggilan dakwah ia sambut dengan kata-kata "sam'an wa tha'atan" (kami dengar dan kami taati) "labaik wa sa'daik" (kami siap melaksanakan perintah dengan senang nati). Para sahabat Rasul di saat menjelang perang Badar, ketika Rasul ingin mengetahui kesiapan mereka untuk berperang menghadapi musyrikin Quraisy, mengingatkan tujuan awal mereka bukan untuk berperang tetapi untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, namun kafilah itu berhasil melepaskan diri dari hadangan kaum muslimin, maka Rasul bermusyawarah dengan mereka tentang apa harus dilakukan.

Dari kalangan Muhajirin Abu Bakar dan Umar bin Khattab menyambut baik untuk terus maju ke medan pertempuran. Sedangkan Miqdad bin `Amru mengatakan :

"Wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang telah diberitahukan Allah kepadamu, kami tetap bersamamu. Demi Allah kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa,iaitu "Pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah, kami tetap duduk di sini". Tetapi yang kami katakan kepadamu adalah : "Pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah, kami ikut berperang bersamamu". Demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran, seandainya kamu mengajak kami ke Barkul Ghimad (suatu tempat di Yaman) pasti kami tetap mengikutimu sampai di sana.

Setelah sahabat Muhajirin, sahabat Anshar yang diwakili oleh Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan sikapnya :

"Kami telah beriman kepadamu dan kami bersaksi bahawa apa yang kamu bawa adalah benar, atas dasar itu kami telah menyatakan janji untuk senantiasa taat dan setia kepadamu. Wahai Rasulullah lakukanlah apa yang kau kehendaki, kami tetap bersamamu.Tidak ada seorangpun diantara kami yang mundur dan kami tidak akan bersedih jika kamu menghadapkan kami dengan musuh esok hari. Kami akan tabah menghadapi peperangan dan tidak akan melarikan diri. Semoga Allah akan memperlihatkan kepada kamu apa yang sangat kamu inginkan dari kami. Marilah kita berangkat untuk meraih redha Ilahi.

Dalam riwayat lain, bahawa Saad bin Muadz berkata kepada Rasulullah,

"Barang kali kamu khuatir jika kaum Anshar memandang bahawa mereka wajib menolongmu hanya di negeri mereka. Saya sebagai wakil kaum Anshar menyatakan, jalankan apa yang kau kehendaki, jalinlah persaudaraan dengan siapa saja yang kau kehendaki dan putuskanlah tali persaudaraan dengan siapa saja yang kau kehendaki. Ambillah harta benda kami sebanyak yang kau perlukan dan tinggalkanlah untuk kami seberapa saja yang kamu sukai, apa saja yang kau ambil dari kami itu lebih kami sukai daripada yang anda tinggalkan. Apapun yang kamu perintahkan maka kami akan mengikutinya, demi Allah jika kamu berangkat sampai ke Barkul Ghimad kami akan berangkat bersamamu, demi Allah seandainya kamu menghadapkan kami pada lautan kemudian kamu terjun ke dalamnya maka kamipun akan terjun ke dalamnya bersamamu. (Rakhikul Makhtum 285-286 ).

Allahuakbar..... Sejauh mana kualiti kita sebagai perajurit dakwah hari ini....

Menjalin hubungan dengan Al- Qur'an

Thursday, June 19, 2008 0 comments

WASIATKU KEPADA KALIAN, WAHAI IKHWAN

Kita panjatkan puji dan syukur ke hadrat Allah swt. Kita ucapkan selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, seluruh ahli keluarga dan sahabatnya, serta sesiapa saja yang menyerukan dakwahnya hingga hari kiamat.

Wahai Ikhwan yang terhormat, saya sampaikan salam penghormatan Islam, salam penghormatan dari Allah, yang baik dan diberkati: assalamu'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Sebelum kita memasuki kajian tentang kitab Allah swt. saya ingin mengingatkan wahai Ikhwan, bahawa ketika menyampaikan kajian-kajian ini, kita tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan melakukan analisis ilmiah. Tujuan kita ialah membimbing rohani dan akal untuk memahami makna-makna umum yang terkandung di dalam Kitabullah. Sehingga dari sini kita dapat memiliki prasarana untuk memahami Al-Qur'anul Karim, ketika kita membacanya. Dengan demikian, kita telah melaksanakan sunnah tadabur, tadzakur, dan mengambil pelajaran sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Allah swt.

"Sesungguhnya Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran itu?" (Al- Qamar:32)

"Ini sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah, supaya mereka memerhatikan ayat-ayat-Nya dan orang-orang yang mempunyai fikiran mengambil pelajaran." (Shad: 29)

Ikhwanku yang tercinta, kajian-kajian tentang ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang hendak saya sampaikan ini, tidak saya maksudkan menghimpun secara lengkap dan luas aspek-aspek ilmiah dalam tema yang sedang kita bahas, tetapi saya sekadar ingin mengarahkan rohani, hati, dan fikiran kepada maksud-maksud luhur yang dikehendaki oleh Kitab Allah swt., Al-Qur'anul Karim, ketika mengemukakan suatu pengertian. Jika ini telah wujud, wahai Akhi, maka di depan Anda dan di depan para pembahas yang lain terbuka pintu yang lebar untuk mengadakan kajian dan analisa. Silakan mengkaji sekehendak Anda dan mempelajari dengan lebih terperinci. Sungguh saya percaya, Ikhwan tercinta, saat-saat ketika kita berbahagia dengan perjumpaan kita seperti ini, tidak memberikan kesempatan yang luas kepada kita untuk mengadakan analisis ilmiah yang menghuraikan tema perbahasan dari segala sisi.

Ikhwanku, satu-satunya tujuan kita dari kajian-kajian ini adalah agar kita dapat merenungkan isi kitab Allah swt. Ia ibarat lautan yang kaya dengan mutiara. Dari arah mana pun Anda mendatanginya, Anda akan memperoleh kebaikan yang melimpah ruah. Kerana itu, perbahasan kita berkisar pada tujuan-tujuan yang bersifat global dan umum, yang dikemukakan oleh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim.

Ikhwan sekalian, marilah kita tolong- menolong untuk menyingkapnya. Alhamdulillah, tujuan-tujuan tersebut cukup jelas dan terperinci.

Harapan kita, semoga masing-masing dari kita memperoleh kunci pemahaman kitab Allah, untuk memahami ayat-ayatnya. Dengan demikian, ia dapat menggunakan kunci tersebut untuk berinteraksi secara langsung dengannya setiap kali ia memperoleh waktu lapang dan setiap kali ia ingin menambah cahaya, faedah, dan manfaat yang ditimbanya dari Kitab ini. Saya tidak menuntut bahawa kajian-kajian ini merupakan puncak segala kajian, kerana setiap kali manusia melakukan penjelajahan fikiran dan pandangan mereka terhadap kitab Allah swt. nescaya ia akan mendapati makna-maknanya ibarat gelombang laut yang tak pernah habis dan tidak bertepi. Kerana Al-Qur'an adalah firman Allah Yang Maha tinggi dan Maha besar. Pesan saya kepada kalian, wahai Ikhwan, hendaklah kalian menjalin hubungan dengan Al- Qur'an setiap saat, supaya kalian mampu mendapatkan ilmu baru setiap kali berhubungan dengannya.

Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami mengurus diri kami sendiri walau sekejap pun, atau lebih cepat dari itu, wahai Sebaik-baik Dzat Yang Mengabulkan!

Hassan Al-Banna

SYEIKH MUHAMMAD ABDUL HAMID AHMAD

0 comments

MUHAMMAD ABDUL HAMID AHMAD

(Bapa seluruhMahasiswa, 1329-1412 H.I1911-1992 M.)

Kelahiran dan Masa Kecil Muhammad Abdul Hamid Ahmad

Muhammad Abdul Hamid Ahmad dilahirkan di Buhairoh, Syibrahit, pada 23 September 1911. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang kuat berpegang kepada ajaran agama. Ayah dan datuknya termasuk di dalam keluarga besar Al-Azhar. Ayahnya mendapat diploma tinggi (Highest Diploma awarded by Al-Azhar University) dan bekerja sebagai peguam rasmi. Muhammad Abdul Hamid Ahmad memulakan pengajiannya dan menghafaz Al-Qur'an dengan beberapa guru di kampungnya, kemudian beliau pindah ke Kairo bersama ayahnya untuk melanjutkan pelajaran di sekolah yayasan Islamiyah dan mendapat ijazah ibtida'iyah (sekolah rendah). Beliau meneruskan pengajian di Sekolah Ibrahimiyah dan mendapat ijazah Sekolah Menengah (SMU) dalam jurusan sastera, kemudian memasuki Fakulti Adab di Universiti Mesir, dalam jurusan bahasa Arab. Beliau menamatkan pengajian pada tahun 1938. Beliau dilantik menjadi staf pengajar Madrasah Ikhwanul Muslimin dan menjawat jawatan sebagai setiausaha redaksi majalah An-Nadzir yang diarahkan oleh Ustadz Shalih Asymawi.

Interaksi Muhammad Abdul Hamid Ahmad dengan Ikhwan

Muhammad Abdul Hamid Ahmad mula mengenali Ikhwanul Muslimin sejak menjadi mahasiswa pada tahun 1933 atas bimbingan Syaikh Thanthawi Jauhari. Ketika beliau dan rakan-rakannya sedang merencanakan pendirian organisasi keislaman, Syaikh Thanthawi menganjurkan mereka bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Menurut Syaikh Thanthawi, jamaah ini memandang Islam sebagai agama, negara, ibadah, dan kepimpinan. Jamaah tersebut sangat serius dalam mentarbiyah anggotanya. Tarbiyah yang diterapkan bukan hanya sekadar teori, tetapi amat beraplikasi, dalam bentuk rihlah, pengumpulan, dakwah fardiyah, dan dakwah kolektif melalui masjid dan perkumpulan. Syaikh Thanthawi juga memuji pendirian Jamaah Ikhwanul Muslimin, Imam Asy-Syahid Hasan Al- Banna. Bahkan, Syaikh Al-Azhar, Mushthafa Al-Maraghi, memberikan cadangan kepada Al-Banna untuk menerajui majalah Al-Manar setelah pemegang asalnya, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, meninggal dunia. Tiada pilihan bagi Ustadz Muhammad Abdul Hamid dan enam rakannya, kecuali mengikuti nasihat Syaikh Thanthawi Jauhari. Mulailah mereka bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Mereka bertemu dengan Imam Al-Banna di dalam kediaman Syaikh Thanthawi Jauhari. Inilah pertemuan pertama mereka dengan Ikhwan. Selanjutnya, Ustadz Muhammad Abdul Hamid dipilih menjadi penyelia mahasiswa.

Muhammad Abdul Hamid Ahmad yang Saya Kenal

Saya mengenali Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad melalui tulisannya di dalam majalah mingguan Ikhwanul Muslimin, pada akhir tahun 1940-an. Saya bertemu dengannya di Mesir, ketika mereka sedang melakukan aktiviti-aktiviti di kalangan mahasiswa. Beliau mempunyai pengalaman yang banyak di dalam dakwah kampus. Beliau juga merupakan salah seorang mahasiswa pertama yang bergabung dengan pergerakan Islam, iaitu ketika kuliah Fakulti Adab Universiti Kairo. Kerana itu beliau digelar sebagai Abul Jami'iyin (Bapa kepada semua Mahasiswa) Ikhwanul Muslimin.

Aktiviti-aktiviti Muhammad Abdul Hamid Ahmad

Setelah tamat pengajian dalam pengajian tinggi, Muhammad Abdul Hamid Ahmad aktif di dalam dunia pendidikan Mesir, Iraq, dan Jordan. Pada tahun 1941, beliau menjadi guru siswazah di dalam sekolahsekolah peringkat menengah Iraq. Setelah Dr. Husain Kamaluddin menjadi tutor di Fakulti

Teknik Baghdad, dan kedua-duanya bekerjasama untuk menyebarkan dakwah Islam di Iraq. Merekalah yang mencungkil bakal Ikhwan di Iraq. Tambahan lagi, dakwah mereka di Iraq diperkuatkan oleh Ustadz Shawwaf yang lulus dari Al- Azhar. Pada tahun 1946, Ustadz Muhammad Abdul Hamid meninggalkan Iraq dan menuju ke Mesir, untuk menerima amanah sebagai guru, penceramah, dan penulis di dalam surat khabar harian Al-Ikhwan Al-Muslimun, yang diterbitkan pada tahun itu juga. Pada tahun 1948/1949, beliau mengajar Kuliah Ilmiah di Universiti Islamiyah Jordan, atas permintaan Muraqib 'Am Jordan, H. Abdullathif Abu Qaurah. Tanggal 8 Disember 1948, Muhammad Abdul Hamid Ahmad pulang ke Mesir. Ketika itu, Jamaah Ikhwanul Muslimin Mesir dibubarkan, seluruh anggotanya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada tahun 1954, 1960, dan 1965 Muhammad Abdul Hamid Ahmad dimasukkan ke dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, beliau menunaikan haji dan menetap di Arab Saudi, menjadi penasihat di dalam Pengarah Pendidikan Wanita Makkah Al- Mukarramah. Pada dua tahun berikutnya, beliau diberi tanggungjawab memegang jawatan di dalam Kementerian Pendidikan dan dilantik sebagai pengarah serta pengajar Manarah Jeddah. Dua tahun berikutnya, beliau dinaikkan pangkat di Kementerian Urusan Haji serta menjadi siding redaksi majalah At-Tadlamun Al-Islami, yang diterbitkan oleh kementerian tersebut. Muhammad Abdul Hamid Ahmad menjadi tutor di dalam jurusan dakwah Universiti King Abdul Aziz. Dekan Fakulti Syariahnya ketika itu ialah Syaikh Muhammad Al-Ghazali.

Muhammad Abdul Hamid Ahmad pernah berkunjung ke negara-negara Syam dan Teluk. Pekerjaan terakhirnya ialah menjadi tutor di Universiti Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah selama sembilan tahun, iaitu sehingga tahun 1985.

Jasa-jasa Muhammad Abdul Hamid Ahmad

Muhammad Abdul Hamid Ahmad mencungkil bakat-bakat generasi muda di Iraq, Mesir, Jordan, dan Arab Saudi. Murid-muridnya merupakan perintis shahwab (kebangkitan) Islam di negara-negara tersebut dan menjadi tumpuan harapan kebangkitan serta kembalinya Islam sebagai sistem hidup alam. Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad merupakan salah seorang tokoh Islam kontemporari dan dai yang menghabiskan umur untuk menyebarkan risalah dakwah. Hidupnya hanya mengumpulkan aktiviti, dinamisme, dan gerakan yang tidak pernah surut, meskipun usianya sudah senja dan berbagai-bagai penyakit menyerangnya. Cita-citanya ialah menyampaikan dakwah kepada manusia, terutamanya para pemuda dan kaum intelektual. Usaha Muhammad Abdul Hamid Ahmad membuahkan hasil yang cemerlang, berupa generasi muda yang menyebarkan amanah dakwah. Mereka meyakini Islam sebagai aqidah, ibadah, sistem, undang-undang, politik, hukum, dan perundangan. Mereka menerapkan pema-haman syamil di dalam kehidupan, menyeru manusia untuk menerapkannya, bersabar atas berbagai-bagai ujian, menentang penguasa –penguasa zalim, dan membebaskan diri mereka daripada fitnah dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). "(Al-Ahzab: 23)

Kajian, ceramah, seminar, dan dialog-dialog Muhammad Abdul Hamid Ahmad memberikan kepuasan intelektual dan ruhani kepada kami, semasa kuliah beliau di Mesir antara tahun 1950 sehingga 1954. Kami amat rajin menghadiri kajian Muhammad Abdul Hamid Ahmad, kerana itu merupakan bekalan bagi pemuda seperti kami. Lebih-lebih lagi ketika pemikiran dan aliran asing menyerbu dunia Islam ketika Perang Dunia II, melalui kaum Barat dan pendukung Imperialisme yang melepaskan agama mereka, lalu mengikuti apa saja yang datang dari penjajah tanpa memikirkan benar mahupun salah, bermanfaat ataupun berbahaya. Mereka merupakan orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, mengalir bersama arus, dan mengikut hawa nafsu, meskipun akan membawa mereka kepada kehancuran. Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad merupakan salah seorang murid Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna yang cerdas pemikiran, ruhani, dan manhaj dakwah. Muhammad Abdul Hamid Ahmad banyak dipengaruhi oleh pendidikan Imam Al-Banna yang syamil, lengkap, memerhatikan kaum muslimin di semua tempat, menanam aqidah yang benar di jiwa kaum muslimin, dan menawarkan Islam sebagai alternatif pengganti undang-undang produk manusia. Pergerakan Imam Al-Banna menurutnya merupakan gerakan perbaikan yang lurus, sebagaimana gerakan-gerakan lain yang menyertai atau mendahuluinya. Seperti gerakan Salafi yang didirikan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, gerakan Sanusia di Libya, Jamiyatu Ulama'ilMuslimin di Aljazair, dan lainnya. Aktivis dakwah yang benar ialah aktivis yang bergerak bersama ajaran Islam yang berasal dari Al- Qur'an dan As-Sunah. Tidak tunduk pada pujukan syaitan dan syahwat, tetapi istiqomah meniti jalan lurus yang membawa kepada keredhaan Allah Ta'ala. Ustadz Muhammad Hamid Abun Nashr, Mursyid 'Am Keempat Ikhwanul Muslimin berkata, "Orang beriman kepada Allah Ta'ala sangat banyak. Tetapi, hanya sedikit dari mereka yang memenuhi janjinya kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang menemui Allah dan sebahagian lain hanya menunggu. Mereka tidak mengubah keyakinannya sedikit pun. Al- Akh yang mulia dan pelopor murabbi, Muhammad Abdul Hamid Ahmad, salah seorang yang memenuhi janjinya kepada Allah Ta'ala. Inilah sangkaanku dan saya tidak menganggap seorang pun bersih dari dosa. Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad merupakan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin generasi awal. Dialah orang pertama yang menyebarkan fikrah Ikhwan di kalangan mahasiswa Universiti Mesir dan menghimpun mereka di bawah panji-panji tauhid. Kemudian para mahasiswa binaannya meneruskan dakwah dengan semangat, faham, dan istiqomah kepada ajaran Allah Ta'ala, sehingga dakwah tersebar di seluruh tempat belajar.

Ustadz Muhammad Abdul Hamid yang istiqomah membawa risalah dakwah ini mengorbankan segala yang dimiliki. Dengan kekuatan masa mudanya, beliau mampu menyampaikan dakwah ke seluruh lapisan masyarakat tanpa ragu-ragu. Bahkan, tentangan yang menghadang jalannya, berkat kurnia Allah Ta'ala, mampu beliau atasi. Ketika pemikiran yang memusuhi Islam tersebar dan mulai wujud, kerana mendapat sumbangan ekonomi daripada dunia antarabangsa, Muhammad Abdul Hamid Ahmad menghimpun barisan kaum muslimin, meninggikan kalimah Allah Ta’ala, bersabar dan meningkatkan kesabaran, serta bekerja tanpa mengenal penat lelah sehingga beliau bertemu Allah Ta`ala. Beliau tidak pernah mengubah sikap dan keyakinannya, sehingga mampu mewariskan keyakinannya kepada generasi muda dambaan umat. Akhirnya, generasi muda binaannya inilah yang berperanan menyambung risalah kepada generasi berikutnya Al-Akh Muhammad Abdul Hamid merupakan generasi awal yang menyebarkan dakwah Ikhwanul Muslimin di Iraq. Ketika menjadi guru madrasah di Iraq, beliau mula menabur benih dakwah, hingga tumbuh dan berkembang."

Manhaj dan Sikap Muhammad Abdul Hamid Ahmad

Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad menceritakan aktiviti-aktivitinya bersama saudara-saudaranya di perguruan tinggi, "Kami memerhatikan mahasiswa yang

kelihatan shalih, lalu mengajaknya menghadiri kajian Islam di rumah Ustadz Imam Hasan Al- Banna. Untuk mengenali mahasiswa, kami mendirikan mushalla(Surau) di setiap fakulti.

Sehingga mahasiswa muslim dapat melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar di mushalla. Kesempatan itu kami manfaatkan untuk mengajak mereka masuk kepada Ikhwan. Alhamdulillab, sebahagian besar mereka menyambut ajakan kami. Ketika itu, saya ditemani sahabatku Abdul Muhsin Al-Husaini, Abdul Hakim Abidin, Ibrahim Al-Uzaini, Muhammad Mahmud As- Sayyid Ghali, Abdul Muhsin Syarbi, Mahmud Abdul Halim, dan Iain-lain. Ketika anggota Ikhwan dari kalangan mahasiswa bertambah banyak, persidangan kami berpindah ke pusat Ikhwanul Muslimin di Maidan Al-Khadlra'. Di dalam pertemuan ini kami mendengar ceramah Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Kami berhasil memilih ruang di fakulti untuk dijadikan mushalla dan markas dakwah. Ruang itu biasanya digunakan oleh tutor-tutor jurusan bahasa Inggeris untuk menyimpan nota-nota mereka. Kami meminta izin untuk menggunakan ruangan itu kepada dekan fakulti, Dr. Manshur Fahmi. Jelas sekali, beliau memberikan izin. Lalu, fakulti yang didominasi tutor-tutor dari Inggeris itu, hanya ada satu yang berasal dari Mesir, dikejutkan oleh suara adzan Zhuhur yang dikumandangkan oleh beliau. Di dalam sebuah ceramah di depan mahasiswa Ikhwanul Muslimin Mesir pada tahun 1931, Imam Asy- Syahid Hasan Al-Banna berkata, "Di dalam muqaddimah sambutan ini, saya tidak lupa mengenang masa-masa yang penuh berkat. Empat tahun yang lalu, saya duduk bersama enam orang saudara kalian untuk mengkaji kewajiban mahasiswa terhadap Islam. Pada akhir tahun kedua, pertemuan ku dihadiri empat puluh mahasiswa. Akhir tahun ketiga, jumlah mereka mencapai tiga ratus orang. Dan, tahun keempat ini, jumlah kalian semakin bertambah.' Tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman dengan seizin Tuhannya." Ustadz Ahmad Abu Syadi di dalam bukunya Riblati Ma'al jamaatish Shamidah berkata, "Allah Ta'ala menghendakiku berdekatan dengan Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad di dalam ujian pada tahun 1965. Kedekatan itu memberikan pelajaran yang sangat berharga kepadaku. Kerana, daripadanya saya memperoleh teladan yang jauh lebih baik daripada apa yang saya pelajari di dalam kajian sebelum ini. Beliau bagaikan lautan ilmu yang tidak bertepi. Beliau sering berbicara tentang dakwah yang beliau ceburi semenjak remaja dan sastera Muhammad Iqbal yang banyak beliau hafaz dan ungkap dengan penuh semangat, sehingga kami ikut terbawa-bawa.

Beliau juga mengkaji hikmah-hikmah daripada Ibnu Atha'ullah As-Sakandari bersama kami. Bahkan beliau seringkali melantunkan hikmah-hikmah yang meneguhkan hati orang-orang tertindas, ketika bahaya mengancam, ujian menerjang, dan semua orang putus asa daripada kemenangan dan kemerdekaan. Di antara hikmah yang kami hafaz daripadanya ialah, 'Terlambatnya kurnia Allah Ta'ala yang diminta secara terus-menerus tidak boleh membuatmu berputus asa. Kerana, Allah Ta'ala menjamin memberimu dengan pilihan-Nya, bukan berdasarkan pilihanmu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Dia Dzat yang sangat berkuasa melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah Ta'ala bersamamu, maka apa yang akan membahayakanmu? Apabila Allah Ta'ala memusuhimu, maka siapa yang akan menolongmu?" Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad telah mewariskan karya ilmiah, antara lain:

1. Kalimatun wa Araa.

2. FiWajhith Thufan.

3. Al-'Aqidah wa Hayati Rajulil 'Aqidah.

4. Dzikrayati.

5. Al-Ihtimam wa Dawafi'il Qira'ah (penelitian).

6. Al-Manzhurul Ijtima' I ft Dirasati WasaililI'lam

(penelitian).

Ditambah beberapa risalah dan makalah yang dimuatkan oleh majalah An-Nadzir, Al- Ikhwan Al-Muslimun, Ad-Da`wah, Al-Mababits Al-Qadha'iyab, dan lainnya. Ustadz Muhammad Abdul Hamid pernah memberi komen tentang gurunya, Imam Asy- Syahid Hasan Al-Banna, "Kenangan bersama Asy- Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullab adalah kenangan yang sangat manis. Beliau adalah salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Nama Hasan Al-Banna sangat tepat dengan orang yang menyandangnya. Beliau telah membangunkan dengan baik dan mentarbiyah dengan bijaksana. Karismanya merupakan karisma orang-orang bijak, ruhnya ruh para waii`, firasatnya merupakan firasat orang-orang pilihan, kalimat-kalimatnya mengandungi banyak inspirasi, dan nasihat nasihatnya umpama cahaya dan ubat. Dengan mengenalinya, saya mengenal sifat kejantanan dalam diri lelaki, kepimpinan dalam pemimpin, dan Islam pada orang muslim. Saya berbaiat kepadanya untuk memperjuangkan Islam dan menyeru manusia pada Allah Ta'ala,. Rasul-Nya, Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi-Nya; baik ketika di Mesir, Iraq, Jordan, dan Arab Saudi. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberiku taufiq untuk mengikuti dakwah yang lebih baik dari dunia dan seisinya ini. Saya mohon kepada Allah Ta'ala agar dilindungi daripada fitnah dan diteguhkan, agar tetap di jalan dakwah, hingga bertemu dengan-Nya dalam keadaan redha dan diredhai." Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad tidak meninggalkan Makkah setelah masa persaraannya, sehingga menemui ajal yang telah ditentukan. Beliau pulang ke rahmatullah pada 4 Mei 1992, setelah menderita sakit barah selama satu bulan. Beliau dishalatkan di Masjidil Haram dan dikebumikan di pekuburan Al-Mu'allah Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di syurga yang luas, sebagai balasan atas jasa-jasanya terhadap umat Islam.

Tulisan ini adalah karya Al- Mustasyar Abdullah Al-Aqil berdasarkan pengalaman dan kajian beliau tentang tokoh-tokoh pembangun Islam.

Mengetuk Pintu-pintu Pertolongan Allah

0 comments

Membuka Pintu-pintu Pertolongan Allah

Pertolongan Allah itu pasti. “Jika kalian menolong( agama ) Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengukuhkan pijakan kalian”. (QS Muhammad : 7) Firman Allah tersebut menegaskan rumusan pertolongan Allah yang bersifat timbal balik, sebagai kesinambungan daripada ketaatan yang tinggi kaum beriman. Bantuan dan pertolongan Allah tidak akan datang begitu saja. Allah tidak akan memberi bantuan itu secara percuma.

Allah SWT menghendaki bahawa pembelaan-Nya kepada orang-orang beriman terwujud dengan adanya usaha daripada diri mereka sendiri, agar mereka mencapai kematangan dari celah-celah kesulitan yang mereka alami. Seseorang akan mencapai kematangan ketika potensi dan kekuatan terpendamnya bangkit. Dan keadaan ini tidak akan wujud kecuali ketika ia berhadapan dengan marabahaya. Ketika seseorang melakukan usaha membela diri dan menghimpun seluruh tenaganya untuk sesuatu yang mengancam aqidah, prinsip dan kehidupannya, di sanalah seluruh sel kekuatannya akan bangkit.

Andai pertolongan Allah itu datang tanpa melalui susah payah, maka kenikmatan yang terjadi sesudah itu mungkin akan menjadi penghalang munculnya potensi kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Disamping itu bantuan Allah yang diturunkan itupun mungkin rasanya tidak begitu bernilai, lantaran tidak ada tuntutan pengorbanan yang bererti untuk memperolehinya.

Dalam perang badar misalnya, pertolongan Allah datang tatkala kaum muslimin telah membuktikan dua perkara.

Pertama, motivasi mereka sangat kuat dalam membela agama Allah, meskipun kaum muslimin ketika itu menyedari akan berhadapan dengan pasukan musuh yang jauh lebih besar dan lebih hebat berbanding mereka. Dalam perang tersebut, sejarah memperlihatkan indahnya kesungguhan dan keikhlasan para perajurit Islam dalam membela agama Allah dengan harta dan jiwa raga mereka.

Kedua, ketaatan dan kepatuhan mereka kepada pemimpin mereka Rasulullah SAW. Ketaatan tersebut dijiwai oleh Iman yang tertancap dalam dada mereka, sehingga sukar untuk dipatahkan oleh dahsyatnya pertempuran.

Pertolongan Allah pun datang pada masa yang tepat sebagai kesinambungan logik dari kedua-dua faktor di atas. Meskipun secara jumlah dan persiapan perang kaum muslimin jauh lebih lemah, namun dalam perang itu kaum muslimin memperolehi kemenangan gemilang.

Kesimpulannya, Allah menjadikan pertolongan-Nya kepada orang beriman hanya bila ada usaha daripada diri mereka sendiri. Allah tidak memberi pertolongan-Nya sebagai sesuatu yang dijatuhkan begitu saja dari langit. Apa saja usaha yang harus dilakukan sehingga kita layak mendapat pertolongan Allah?

Pertama, membersihkan niat beramal daripada segala motivasi yang tidak bersih. Itulah ikhlas. Ikhlas adalah kunci pertama yang paling penting bagi terbukanya pintu pertolongan Allah. Nilai suatu pekerjaan sangat bergantung kepada kadar keikhlasan pelakunya. Meski secara zahir suatu pekerjaan itu berat dan membela kepentingan Islam, namun apabila pelakunya tidak memiliki niat yang ikhlas, maka amalnya akan sia-sia. Kalau tidak akan mendatangkan seksa. Ada orang yang mungkin dinilai baik oleh manusia, tapi dia berniat melakukannya untuk populariti dan kepentingan duniawi. Orang seperti ini tidak akan mendapat pertolongan Allah. Dengan kata lain, wujud keikhlasan tidak boleh terlihat sekadar bila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan yang berat dan menanggung risiko. Bahkan dalam medan jihad, dalam sebuah hadis pernah diceritakan kisah seorang pemuda yang kelihatan gagah berani di medan pertempuran. Namun, Rasulullah SAW mengatakan bahawa pemuda itu adalah penghuni neraka. Di akhir pertempuran, para sahabat mendapati pemuda itu menghunus pedangnya ke tubuhnya sendiri lantaran tidak kuat menahan kesakitan.

Kedua, berdoa dengan penuh kepasrahan kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran disebutkan, “Berdoalah kepada Rabbmu dengan rasa takut dan suara lirih…” (QS Al-A’raaf: 55). Berdoa dengan rasa takut dan suara lirih, merupakan salah satu bentuk kesungguhan dan kepasrahan di hadapan Allah. Memanjatkan doa kepada Allah harus dilakukan dengan hati yang bersungguh-sungguh, penuh kosentrasi, sebagai bukti kerendahan dan harapan penuh kita kepada Allah SWT. Permohonan seperti ini, insya Allah akan dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, “Adakalanya seseorang yang rambutnya terurai dan berdebu, bahkan diusir daripada semua pintu rumah orang kerana hina dalam pandangan manusia. Namun, kalau dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah, pasti Allah mengabulkannya”. (HR Muslim)

Ketiga, yakini bahawa kehidupan ini adalah ladang amal yang tanpa batas untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Lingkup amal yang harus dilakukan itu meliputi seluruh waktu kehidupan seseorang. Selama ia masih hidup, selama itu pula ia diperintahkan untuk terus berusaha dan berjuang sebatas kemampuan yang dimiliki. Tidak ada ujian hidup yang melanggar kemampuan manusiawi. Dalam surah al-Baqarah, Allah telah menegaskan, “Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya”. Seberat manapun ujian dan kesulitan hidup, pasti masih berada dalam batas kemampuan manusia untuk memikulnya. Dan manusia dapat memikul beban tersebut, hanya dengan kualiti iman yang baik.

Keempat, hindarilah mengatakan bahawa kita sudah habis kesabaran menghadapi keadaan yang tidak sesuai. Ini kerana pada dasarnya batas kesabaran itu tidak ada. Batas kesabaran sama dengan batas manusia hidup. Dan selama itu tidak ada pernyataan bahawa kesabaran kita sudah habis. Sabar ertinya tahan menderita menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan diri dan sanggup menahan diri ketika memperoleh perkara-perkara yang menyenangkan sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat.

Bersabar dalam penderitaan dan kesenangan menjadikan seseorang selalu dekat kepada Allah dan menjaga diri daripada segala perkara yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah. Orang ini berhak mendapat kasih sayang Allah, sehingga menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Pertolongan Allah pun akan sangat mungkin turun kepada hamba-hamba-Nya yang bersabar. Justeru dengan bersabarlah para salafussoleh merasai kenikmatan dalam hidup. Seperti dikatakan Umar bin Khattab, “Kami mendapatkan kebaikan hidup kami dengan bersabar”.

Ali bin Abi Talib berkata, “Ketahuilah bahawa posisi sabar bagi iman adalah seperti posisi kepala bagi tubuh. Jika kepala terputus, maka matilah badan”. Kemudian beliau meninggikan suaranya, “ketahuilah bahawa tidak beriman orang yang tidak bersabar”. Umar bin Abdul Aziz berkata, “Allah tidak memberi suatu kenikmatan kepada hamba-Nya, kemudian dia mencabutnya daripada orang itu dan menggantinya dengan sabar, maka penggantinya itu lebih baik daripada apa yang dicabut daripadanya”. Itulah pertolongan Allah.

Kelima, pantang berputus asa daripada rahmat Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tiga golongan kelak tidak akan diperiksa lagi perkaranya (di akhirat). Iaitu…orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah”. (HR Tabrani, Abu Ya’la, dan Bukhari dalam kitab Adab). Putus asa ialah sikap tidak mempunyai harapan baik dan masa depan. Sikap putus asa timbul pada diri orang yang kurang beriman pada kemurahan Allah SWT kepada makhluk-Nya. Lantaran keadaan tersebut, seseorang bahkan menuduh Allah tidak adil kerana menjadikan dirinya dalam kesulitan atau kesusahan. Dengan kata lain, orang yang putus asa adalah orang yang mengingkari sifat keadilan, kemurahan dan kebijaksanaan Allah kepada makhluk-Nya. Sikap ini pasti menjadikan Allah murka.

Keenam, tetap memelihara sikap istiqamah. Paling utama dengan memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat. Orang yang istiqamah atau berpegang teguh kepada petunjuk Allah akan selalu dituntun kepada kebenaran. Orang yang istiqamah menjalani kehidupan di dunia ini akan dibebaskan oleh Allah daripada perasaan resah, takut dan khuatir menghadapi segala ujian dan cubaan hidup. Orang sebegini akan selalu berada di bawah kasih sayang Allah. Di manapun mereka berada, mereka selalu dinaungi malaikat rahmat, kerana mereka selalu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah delalu didengari dan diperhatikan oleh Allah sehingga mreka merasa aman dan tenteram, tanpa sedikit pun merasa sedih dan was-was menghadapi tentangan hidup. “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Rabb kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak aada kekhuatiran terhadap mereka dan mereka tidak (pula) berdukacita”. (QS Al-Fushshilat: 30)

Ketujuh, jangan sekali-kali menyalahkan ketentuan Allah. Tambahan pula dilanjutkan dengan doa untuk keburukan. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak sekali-kali seorang muslim di bumi ini berdoa kepada Allah meminta suatu permintaan, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta atau memalingkan daripadanya suatu kejahatan yang semisal dengan permintaannya, selagi dia tidak berdoa meminta suatu dosa atau memutuskan silaturrahim”. Maka ada seseorang berkata, “kalau demikian, kami akan memperbanyak (berdoa)”. Baginda menjawab, “Allah Maha Memberi”. (HR Tirmidzi)

Kelapan, pelajari dan lakukan sebab-sebab logik bagi datangnya pertolongan Allah. Pertolongan Allah tidak akan datang bagi seseorang yang tidak mahu melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan keberhasilan, sesuai sunnatullah dalam alam semesta. Keinginan untuk lulus dalam ujian, harus disertai dengan pembelajaran yang baik. Keinginan untuk memperoleh rezeki yang banyak, harus diiringi dengan sifat cermat, tekun, disiplin, dan profesionalisme yang tinggi. Harapan kepada keadaan umat Islam berubah menuju kejayaan, harus didukung dengan usaha mendidik dan membina masyarakat muslim yang memiliki pemahaman dan komitmen agama yang baik. Sebab itulah asas dan syarat utama kemenangan umat Islam. Begitu seterusnya.

Setelah sikap-sikap di atas mampu dimiliki, maka nantikanlah pertolongan Allah yang pasti datang. Rasulullah SAW berfirman dalam sebuah hadis qudsi, “Barangsiapa yang memusuhi wali (kekasihKu), maka sungguh Aku telah mengumumkan perang terhadapnya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu perbuatan yang lebih Aku cintai daripada apa-apa yang telah Aku fardhukan kepadanya. Dan seorang hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah sunnah sehingga Aku mencintainya. Dan apabila Aku mencintainya, Akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar, Akulah penglihatannya yang dengannya dia melihat, Akulah tangannya yang dengannya dia memukul, dan Akulah kakinya yang dengannya dia berjalan. Kalau dia meminta kepadku, nescaya Aku beri dan jika dia minta perlindungan kepad-Ku nescaya Aku lindungi”. (HR Muslim)

Yang paling penting, jangan diertikan bahawa pertolongan Allah itu selalu datang dalam bentuk yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin juga Allah memberi pertolongan tidak dalam bentuk yang kita ingini, bahkan sebaliknya. Tapi pastikan, itu adalah awal daripada sesuatu yang baik.

Mencari Erti Mewarisi Dakwah & Tarbiyah

Tuesday, June 17, 2008 0 comments

Segala puji milik Allah, selawat dan salam buat junjungan mulia Rasulullah saw, para sahabat, tabiin hingga hari kiamat.

Salam kecerdasan buat para sahabat/bah ku sekalian, baik yang muda mahupun yang mengawali diri merentas jalan dakwah & tarbiah.

Sesungguhnya dalam ruang yang terbatas ini mari kita berpesan-pesan dengan kesabaran dan kebenaran, demi untuk kita mengutip bekal di sepanjang jalan yang sedang kita lalui. Fahamilah bahawa kita amat perlu kepada bekalan, apatah lagi dalam mengharungi perjalanan yang panjang dan persiapan yang cukup. Apakah bekal yang perlu kita sediakan?

“Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa, dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang yang memiliki akal”. (Al-Baqarah : 197)

Marilah kita berusaha mengulang kembali peta kehidupan para sahabat nabi saw dalam diri kita, para pembawa bendera dakwah. Sesungguhnya mereka telah berjaya merealisasikan tugas utama mereka iaitu memakmurkan bumi dan menjadi khilafah di dalamnya,

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahawa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentiasa”. (An-Nuur : 55)

Kini tugas tersebut perlu kita mewarisi… Mewarisi? Apa erti kita mewarisi tugas tersebut?

Penulis pernah diajukan persoalan, mengapa terlalu perlahan langkah dakwah kita sedangkan ummah menanti-nanti kedatangan sang da’’ie. Mengapa ada di kalangan da’ie yang memberi-beri alasan bahawa diri tidak bersedia atau belum sampai marhalahnya lagi…! Apaka maknanya kita juga tidak bersedia mewarisi risalah yang mulia ini.. atau kesediaan kita hanya untuk mewarisi sebahagiannya sahaja?

Mari kita kembali menghayati seerah para sahabat Rasulullah saw. Ternyata para sahabat saw sentiasa mencari posisi/kedudukan mereka di sisi Allah, sentiasa mencari erti tujuan hidup mereka, dan apa yang mereka ingin wujudkan dari nilai-nilai Islam dalam jiwa mereka sebelum mereka berusaha melihatnya secara nyata terwujud di muka bumi; untuk bergerak dengan dakwah, seperti Al-Quran berjalan ditengah manusia pada setiap tempat.

Dan hal ini, kita tidak mampu mengikut jejak langkah mereka kecuali jika jiwa kita telah hidup, kuat dan penuh semangat, memiliki hati yang baru dan bersih, mampu menggerakkan perasaan yang penuh perasaan cemburu dan gelora terhadap permasalahan umat, membawa ruh-ruh yang bercita-cita mulia, cita-cita itu sentiasa muncul dan bergerak, mengadaptasikan akhlak mulia dalam medan realiti, memiliki tujuan-tujuan yang suci dan kita terus bergerak hingga sampai kepada-Nya.

Demikianlah ruh yang membawa Rab’i bin Amir yang berseru di hadapan pemimpin diktator : “Kami adalah kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan hamba-hamba dari penyembahan manusia menuju penyembahan kepada Tuhan manusia, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, dan dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat”.

Mereka yang bergabung di jalan kita ini sebenarnya sedang memikul amanah yang berat :

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khuatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”. (Al-Ahzab : 72)

Subhanallah, kini semakin sedar dan fahamlah kita bahawa besarnya amanah untuk umat Islam, iaitu menjaga risalah Allah di muka bumi ini, memiliki martabat ustadziyah alam di dunia, menyebarluaskan dakwah & tarbiah kepada semua masyarakat.

Dan jangan lupa bahawa medan kerja menuntut ketekunan dalam setiap marhalah dan wasilah. Jangan biarkan dakwah tenggelam dalam suasana kemalasan dan kelemahan dan keterbelakangan dalam mengepalai peradaban, namun jadilah selamanya untuk membangun dunia yang sedang mengalami kehancuran, jadilah pohon kurma yang memberikan keteduhan dari kejamnya kezaliman & ketidakpedulian, melemparnya dengan buah terhadap penyerang yang melemparnya dengan batu; semoga Allah melihat hati-hati kalian yang berurusan dengan Deen-Nya beroleh kejayaan dan perbaikan, sehingga menganugerahkan kepada umat, bahawa janjinya tetap dan cita-cita orang yang ikhlas pasti akan terbina.

“Dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”. (Al-Qashash : 5).

“…Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (Yusuf : 21)

Salam motivasi iman, salam kesegaran dakwah dan salam ketekunan dalam jalan tarbiah.

 
Tarbiyah Pewaris © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum